http://www.ratownictwo.e-biznes.org/
Ratownictwo

expertBHP  - kom 607-122-664

Czy przywiązujecie Państwo w swojej firmie dostateczną wagę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy? (art.207 Kodeksu Pracy )
Czy utworzyliście Państwo służbę BHP? (art. 23711 Kodeksu Pracy)

Czy wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie szkolenia podstawowego i okresowego?
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996r. Dz. U. nr  62, poz. 285)

SZKOLENIA

 • Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych - (koszt 35 zł/os, zależnie od liczby uczestników)
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych 

STAŁA WSPÓŁPRACA

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie  kontroli stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych, BIOZ,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej  
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

INSTRUKCJE

Instrukcje bhp
- stanowią ważny element bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy. Wszystkie nasze instrukcje bhp zawierają określone zasady bhp wymagane przez obowiązujące w Polsce przepisy bhp. Każda instrukcja bhp została opracowana przez specjalistów w dziedzinie bhp.
Instrukcje przeciwpożarowe
- przepisy przeciwpożarowe nakładają obowiązek wyposażenia zakładu pracy w instrukcje ppoż. Wszystkie instrukcje przeciwpożarowe powinny znajdować się przy podręcznym sprzęcie gaśniczym. Każda instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać podstawowe informacje z zakresu zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcje udzielania pierwszej pomocy - łatwo czytelne, opracowane przez specjalistów pracujących w pogotowiu ratunkowym. Umiejetność udzielenia pomocy w razie nagłego wypadku w pracy zwiększa bezpieczeństwo pracy .


Ponadto proponujemy państwu:

 • KURSY  UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY- zaświadczenia wymagane przez PIP
 • USŁUGI  P/POŻszkolenia, nadzór, wyposażenie
 • ZABEZPIECZANIE MEDYCZNE IMPREZ
 • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE