http://www.ratownictwo.e-biznes.org/
Ratownictwo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Usługi ppoż:

 • Wyposażanie obiektów w  gaśnice, apteczki pierwszej pomocy
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, montaż znaków ewakuacyjnych i informacyjnych
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie ochrony p.poż
 • Szkolenia pracowników  w zakresie ochrony przeciwpożarowej


  ZAPRASZAMY NA ĆWICZENIA W GASZENIU POŻARÓW
                                     kontakt:
  607-122-664
                                    e-mail:
  csu.ratownictwo.bhp@wp.pl

         
  Zgodnie z art. 209 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.


Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem (...) Pracownik, który pierwszy zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie jest zobowiązany do:

 • zaalarmowania głosem współpracowników, a następnie przełożonych i kierownictwa zakładu,
 • podjęcia akcji gaśniczej w wypadku powstania pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem lub całego budynku,
 • zaalarmowania przy pomocy telefonu najbliższej jednostki straży pożarnej,
 • udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym pracownikom

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

 • zauważonym pożarze należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim zagrożeniu,
 • w przypadku stwierdzenia wystąpienia osób poszkodowanych należy w miarę możliwości usunąć je ze strefy zagrożenia i udzielić pomocy przedlekarskiej,
 • w przypadku usłyszenia ostrzeżenia należy udać się do najbliższego wyjścia i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji,
 • należy pomóc w wynoszeniu osób poszkodowanych lub w opuszczeniu im zagrożonej strefy,
 • jedna z osób opuszczających strefę zagrożoną powinna telefonicznie lub w inny, jak najszybszy sposób powiadomić straż pożarną i ewentualnie inne służby ratownicze oraz kierownictwo lub właściciela obiektu,
 • w miarę możliwości należy podjąć działania gaśnicze przy użyciu odpowiednich gaśnic, wody z wewnętrznej sieci hydrantowej lub innego rodzaju sprzętu gaśniczego,
 • Te i inne informacje wyposażamy pracowników naszych klientów.

 

RatownictwoRatownictwoRatownictwo